اگر کريستوف کلمب ازدواج کرده بود

by Vahid 9. December 2009 13:26

 اگر کريستوفر کلمب ازدواج کرده بود،شايد هرگز قاره امريکا را کشف نمي کرد، چون بجای برنامه ريزی و تمرکز در مورد چنين سفر ماجراجويانه ای، بايد وقتش را به پاسخ دادن به همسرش، درباره پرسشهای زير مي گذراند :

·         کجا داری ميری؟

·         با کی؟

·         واسه چی؟

·         چطوری دارين می رين؟

·         کشف چی؟

·         چرا فقط تو؟

·         تا تو برگردی من چيکار کنم؟!

·         می تونم منم باهات بيام؟!

·         کِی برمی گردی؟

·         برای شام خونه ای ديگه؟!

·         واسم چی مياری؟

·         تو عمدا اين برنامه رو بدون من ريختی،

·         اينطور نيست؟!

·         جواب منو بده؟

·         من می خوام برم خونه مامانم!

·         من می خوام تو منو اونجا برسونی!

·         ديگه هيچوقت به اين خونه برنمی گردم!

·         منظورت  چيه "اوکی"؟!

·         چرا  جلوم رو نمی گيری؟!

·         من اصلا نمی فهمم اين کشف درباره چی هست؟

·         تو هميشه اينجوری رفتار می کنی!

·         آخرين بار هم همين کار رو کردی!

·         می بينم اين روزها داری يه کارهايی می کنی!

·         من هنوز نمی فهمم، مگه چيز ديگه ايی هم برای کشف کردن مونده!

 

ظاهرا در مورد اين يک موضوع، تمام فرهنگها به طرز وحشتناکی با هم وجه مشترک دارند.

حالا فکر مي کنيد اون انقدر نابغه بود که مي تونست پاسخ اينهمه پرسشها رو بده و بدون برانگيختن سوظن بره آمريکا رو کشف کنه؟

تازه مي دونيم که اصلا قرار نبود بره آمريکا رو کشف کنه.. قرار بود بره هندوستان.. حالا فکر مي کنيد اگر از آمريکا بر مي گشت و ساری هندی برای زنش نمي اورد و مي گفت من به جای هندوستان رفتم آمريکا رو کشف کردم چه قشقرقي راه مي افتاد.. من که اون موقع اصلا دلم نمي خواست جای اون باشم!!!ا

(به نقل از ایمیل یکی از دوستان)

Tags:

Persian